Các dịch vụ của công ty

Dịch vụ bưu chính không địa chỉ:

Dịch vụ Bưu phẩm không địa chỉ (BPKĐC) là dịch vụ chuyển phát các bưu phẩm trong đó, người gửi không ấn định chi tiết địa chỉ người nhận mà chỉ ấn định đối tượng khách hàng và khu vực phát.

Điều kiện nhận gửi Bưu phẩm không địa chỉ:

- Bưu gửi là loại ấn phẩm được các cơ quan hữu quan cho phép phát hành.

• Đảm bảo điều kiện về kích thước, khối lượng

• Khối lượng tối đa của bưu phẩm : 50 gr

• Kích thước tối đa của bưu phẩm trong nước :

• Khổ A4 (219 cm x 294 cm)

• Chiều dày tối đa : 1cm

• Kích thước tối đa của bưu gửi đi nước ngoài :

• Khổ C5 (262 x 269 cm)

• Chiều dày tối đa : 1 cm

• Giới hạn về số lượng :

• Số lượng 1 lần gửi trong nước 500 bưu phẩm

• Số lượng 1 lần gửi đi nước ngoài 5000 bưu phẩm / 1nước nhận BPKĐC gửi trong nước

• Người gửi phải xuất trình mẫu BPKĐC kèm các giấy phép của các cơ quan hữu quan.

• BPKĐC phải được giao cho Bưu điện chậm nhất là 07 ngày trước ngày dự định bắt đầu phát

- Bưu phẩm không địa chỉ gửi đi nước ngoài :

• Khách hàng có yêu cầu gửi BPKĐC phải xuất trình các giấy phép có liên quan và điền vào phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ KĐ4 gồm 4 liên, mỗi liên kèm theo mẫu bưu phẩm và danh mục phát của khách hàng.

• BPKĐC gửi đi nước ngoài phải được giao cho Phát Đạt Express - PDT chậm nhất là 14 ngày trước ngày dự định bắt đầu phát.

• Người gửi phải hoàn thành thủ tục Hải quan trước khi gửi.

Quay lại